WIADOMOŚCI:

Europa coraz bardziej srebrna. Doświadczeni pracownicy chcą dalej pracować Srebrne tsunami nabiera tempa. Starzejemy się jak nigdy, a kraje UE w ostatnich latach podnoszą wi...
Rolnicy ruszyli na Olsztyn. Protest, jakiego nie było od lat W całej Polsce trwają akcje protestacyjne rolników. Około 300 pojazdów zablokowało ścisłe centrum ...
Państwo oddaje pieniądze za Fiata 126p. Oto kto może dostać zwrot za Malucha Ponad 200 osób może się ubiegać o rekompensatę w związku z przedpłatami na samochody marki Fiat z ...
Ostrzeżenie dla pasażerów. Paraliż na największych lotniskach Podróżni, którzy planowali skorzystać w najbliższy wtorek z jednego z siedmiu największych lotnisk...
Ukraińcy czekają na broń. Niemiecki minister ostrzega USA Szef niemieckiego MON Ben Pistorius ostrzega amerykańskich partnerów przez gospodarczymi skutkami ...
Zetki i silversi w jednym zespole. Wyzwanie i szansa dla biznesu Pracownicy z pokolenia 50 plus coraz częściej spotykają się w pracy z pokoleniem Z. Mimo krążących...
Mity na temat silversów. Oto największe fake newsy Na temat srebrnej fali na rynku pracy wciąż funkcjonują mity, które zniechęcają rekruterów i przed...
polski deutsch

WIADOMOŚCI

Europa coraz bardziej srebrna. Doświadczeni pracownicy chcą dalej pracować Srebrne tsunami nabiera tempa. Starzejemy się jak nigdy, a kraje UE w ostatnich latach podnoszą wi...
Rolnicy ruszyli na Olsztyn. Protest, jakiego nie było od lat W całej Polsce trwają akcje protestacyjne rolników. Około 300 pojazdów zablokowało ścisłe centrum ...
Państwo oddaje pieniądze za Fiata 126p. Oto kto może dostać zwrot za Malucha Ponad 200 osób może się ubiegać o rekompensatę w związku z przedpłatami na samochody marki Fiat z ...
Ostrzeżenie dla pasażerów. Paraliż na największych lotniskach Podróżni, którzy planowali skorzystać w najbliższy wtorek z jednego z siedmiu największych lotnisk...
Ukraińcy czekają na broń. Niemiecki minister ostrzega USA Szef niemieckiego MON Ben Pistorius ostrzega amerykańskich partnerów przez gospodarczymi skutkami ...
Zetki i silversi w jednym zespole. Wyzwanie i szansa dla biznesu Pracownicy z pokolenia 50 plus coraz częściej spotykają się w pracy z pokoleniem Z. Mimo krążących...
Mity na temat silversów. Oto największe fake newsy Na temat srebrnej fali na rynku pracy wciąż funkcjonują mity, które zniechęcają rekruterów i przed...

Nowe regulacje dotyczące obostrzeń przy przekraczaniu granicy i wjazdu na teren Niemiec

Szanowni Państwo,

 

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie Niemiec, niemiecki gabinet rządowy do spraw  koronawirusa (niem. „Corona-Kabinett”) podjął w dniu 6 kwietnia 2020 roku uchwałę w przedmiocie przedstawienia krajom związkowym propozycji wprowadzenia szczegółowych zasad dotyczących obowiązkowej kwarantanny dla osób wjeżdżających i powracających na terytorium Republiki Federalnej Niemiec z innego kraju.

 

Następnie w wyniku podjętej uchwały niemieckiego rządu oraz wspólnych ustaleń dokonanych pomiędzy niemieckimi federalnymi oraz związkowymi ministerstwami zdrowia oraz ministerstwami spraw wewnętrznych, w dniu 08 kwietnia 2020 roku został wypracowany wspólny wzór rozporządzenia w przedmiocie podjęcia odpowiednich środków kwarantanny dla osób wjeżdżających i powracających na teren Republiki Federalnej Niemiec celem zwalczania koronawirusa (niem. Muster-Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus, dalej zwany „Muster-VO BMI“).

 

Zgodnie z właściwymi zapisami Muster-VO BMI, w tym § 1 i § 2 przedmiotowego rozporządzenia, wszystkie osoby przekraczające granicę i wyjeżdzające do Republiki Federalnej Niemiec spoza jej terytorium do jakiegokolwiek kraju związkowego, są zobowiązani po przyjeździe do natychmiastowego odbycia 14-dniowej kwarantanny oraz nie mogą w powyższym okresie podejmować jakiejkolwiek działalności zawodowej na obszarze danego kraju związkowego – za wyjątkiem przypadków wskazanych w § 3 Muster-VO BMI.

 

W przypadku pracowników delegowanych do pracy na terytorium Niemiec, § 3 ust. 1 pkt 4 Muster-VO BMI przewiduje wyjątek od zasady poddania się kwarantannie w sytuacji, w której dana osoba wjeżdża codziennie albo na okres nieprzekraczający maksymalnie 5 dni na terytorium Niemiec z pilnych i niedających się odsunąć w czasie powodów zawodowych lub medycznych. W uzasadnieniu do przygotowywanego wzorca rozporządzenia wskazano, że poprzez pilne i niedające się odsunąć w czasie powody zawodowe należy rozumieć w szczególności sytuacje, w których brak dochowania terminów wiązałby się z istotnymi konsekwencjami gospodarczymi lub w zakresie ochrony zdrowia. W zakresie skutków ekonomicznych uzasadnienie do Muster-VO BMI wskazuje, że odstąpienie od obowiązku kwarantanny może mieć miejsce w szczególności gdy niedochowanie terminów przez stronę kontraktu handlowego wiązałoby się z powstaniem po jej stronie znacznych strat finansowych lub naliczenia przez drugą stronę umowy znacznych kwot kar umownych. Tym niemniej, proces dokonywania oceny spełnienia powyższych przesłanek musi uwzględniać każdorazowo również takie okoliczności jak sam charakter i przedmiot danej umowy, w ramach której realizowane są prace przez delegowanych pracowników. 

 

Ponadto, wskazany powyżej wzór rozporządzenia przewiduje wyjątek od obowiązku odbycia kwarantanny dla pracowników sezonowych, przekraczających granicę Niemiec z zamiarem podjęcia pracy na okres co najmniej trzech tygodni, jeżeli w miejscu ich zakwaterowania oraz w miejscu wykonywania pracy, w ciągu 14 dni po przyjeździe, w ramach danej grupy pracowników przekraczających granicę, wdrożone zostaną niezbędne działania ukierunkowane na zapewnienie higieny oraz zmierzające do ograniczenia wzajemnych kontaktów z innymi pracownikami spoza tej grupy, będące w konsekwencji działaniami porównywalnymi z odbyciem kwarantanny.

 

W załączeniu do niniejszej informacji przesyłamy autorskie tłumaczenie kancelarii ZJPL § 1-3 Muster-VO BMI, które dotyczą kwestii obowiązku odbycia kwarantanny i wyjątków pozwalających na odstąpienie od tego obowiązku w określonych przypadkach.

 

Wskazujemy również, że przedmiotowy dokument pełni rolę ogólnej rekomendacji  dla wszystkich krajów związkowych i nie ma on charakteru wiążącego, charakter taki mają dopiero rozporządzenia  przyjęte i obowiązujące w powyższym zakresie w poszczególnych krajach związkowych. Rozporządzenia te różnią się w swojej treści w zależności od danego kraju związkowego. Niejednokrotnie przepisy przyjęte w poszczególnych krajach związkowych odpowiadają swoją treścią wzorowi regulacji przyjętemu w Muster-VO BMI (np. w Badenii-Wirtembergii czy w Nadrenii Północnej-Westfalii), w innych zaś krajach związkowych przyjęto reguły odbiegające od ustalonego wzoru. Tytułem przykładu można wskazać regulacje obowiązujące na terenie Wolnego Miasta Hamburga, gdzie zapisy zawarte w Muster-VO BMI dotyczące pracowników sezonowych obowiązują również pracowników budowlanych wjeżdżających na teren tego kraju związkowego w celu podjęcia pracy na okres przynajmniej 3 tygodni (obowiązuje ich zatem w miejsce obowiązku kwarantanny obowiązek zapewnienia przez pracodawcę odpowiednich środków higieny i działań zmierzających do ograniczenia wzajemnych kontaktów z innymi pracownikami).

 

Tym samym, w przypadku delegowania pracowników celem wykonywania przez nich pracy na terytorium Niemiec lub wykonywania przez nich na terytorium Niemiec prac sezonowych, należy każdorazowo ocenić możliwość podejmowania przez nich pracy bez konieczności odbywania 14-dniowej kwarantanny po przyjeździe - z uwzględnieniem konkretnych przepisów obowiązujących na terenie danego kraju związkowego.

 

Z uwagi na rozbieżności w zakresie regulacji obowiązujących w powyższym zakresie w poszczególnych krajach związkowych oraz rozbieżności interpretacyjnych dotyczących rozumienia poszczególnych przesłanek uprawniających do zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny oraz stosowania przedstawionych regulacji w konkretnych przypadkach, niezbędnym będzie zasięgnięcie fachowej porady prawnej kancelarii specjalizującej się w kwestiach transgranicznego delegowania i użyczania pracowników przed każdorazowym delegowaniem pracowników na terytorium Niemiec po 10 kwietnia 2020 roku.

 

Jednocześnie zastrzegamy, że przedstawiona powyżej informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i przedstawia ogólne zarysy dotyczące wprowadzonych obostrzeń i obowiązku odbycia kwarantanny, nie powinna ona stanowić samodzielnej podstawy do jakiegokolwiek podejmowania działań przez przedsiębiorstwa polskie delegujące i użyczające swoich pracowników na terytorium Federalnej Republiki Niemiec w zakresie przekraczania przez ich pracowników granicy niemieckiej.

Z wyrazami szacunku

 

Barbara Dzierwa        Richard Pietrzyk                                                                                                    

Prezes Zarządu          Rechtsanwalt/Członek Zarządu

Polnische Wirtschaftskammer in Deutschland e.V.

Polska Izba Gospodarcza w Niemczech

Hohe Str. 33

40213 Düsseldorf

 

Tel.+ 49(0)211-497 69 98 10

Fax +49(0)211-497 69 98 99

office@pwdorg.org

www.pwdorg.org

pliki do pobrania


NEWSLETTER

SZUKAJ W SERWISIE

KURSY WALUT NBP

USD / PLN4,0050
EUR / PLN4,3326
CHF / PLN4,5427
GBP / PLN5,0691
AKTUALNA TABELA KURSÓW KUPNA I SPRZEDAŻY NBP »